• Reactie VVD op begroting 2019

  27 November − Wij vragen ons af of het nieuwe college beschikt over voldoende daadkracht en of 2019 een jaar van stilstand dreigt te worden. Dit omdat de begroting inhoudelijk voornamelijk is gevuld met voornemens, plannen en uit te voeren onderzoeken . . . Lees verder

 • Meer transparantie bij centrummanagement

  26 November − Als vervolg op onze inbreng in de commissievergadering heeft de VVD-fractie in de gemeenteraad opnieuw benadrukt dat met dezelfde middelen en met een meer gecoördineerde aansturing in de aantrekkelijkheid van ons winkelcentrum veel winst valt te behalen . . . Lees verder

 • VVD ageert tegen verhoging OZB

  21 November − Per 2022 kan de gemeente geen precario meer heffen op ondergrondse leidingen bij Dunea en Alliander. Dit scheelt structureel ruim twee miljoen euro aan inkomsten. Voor het nog in te vullen deel van 1,3 miljoen euro wil het college per 2022 de OZB met ca. 30% verhogen . . . Lees verder

 • Begroting zonder concrete doelstellingen

  19 November − Het college heeft ondanks een toezegging eerder dit jaar verzuimd in de begroting 2019 concrete doelstellingen te benoemen. Als gevolg hiervan kan er bij de behandeling van de jaarrekening 2019 opnieuw niet worden vastgesteld of doelen zijn behaald, en zo nee, waarom niet . . . Lees verder

 • Rapport re-integratie van de RekenKamerCommissie (Hillegom/Lisse/Noordwijkerhout).

  17 November − De RKC heeft onderzoek gedaan naar de re-integratie van mensen (die op enigerlei wijze een uitkering hebben) in het arbeidsproces. Van de inhoud van het rapport zijn we best geschrokken . . . Lees verder

 • Nieuw in het bestuur

  15 November − Even voorstellen . . . Peter de Jong nieuw bestuurslid Lees verder

 • SLM–BCL–KCL-HCL–OFL–BB–ALVERHA-OV Dorpshart Lisse–Platform Dorpshart Lisse-VVV, snapt u het nog?

  30 October − In de laatste vergadering van de commissie Ruimte & Infrastructuur kwam de voorzitter van Stichting Lisse Marketing (SLM), Michel van der Borg langs om kennis te maken en te vertellen welke activiteiten de stichting verricht. Op de achtergrond speelt dat een “convenant inzake de financiering van activiteiten”... Lees verder

 • Burgerparticipatie

  24 October − Een veelgehoorde kreet. Ook in de gemeente Lisse is participatie een hot item. Maar wat gebeurt er dan op dit gebied in en hoe wordt die burger er dan bij betrokken. Lees verder

 • Drie VVD-ers in expertteams Lisse

  24 October − Om Gemeenschappelijke Regelingen vanuit de raad goed en intensief te kunnen volgen zijn er recentelijk vier expertteams aangesteld. Dit voor de regelingen van Holland Rijnland, Lees verder

 • Even voorstellen....

  24 October − Even voorstellen… Hans van Leeuwen, uw nieuwe voorzitter. Lees verder

 • Kadernota niet concreet en vrijblijvend

  03 July − Na een inhoudelijk teleurstellend coalitieakkoord is het nieuwe college er ook niet in geslaagd een kwalitatief inhoudelijke kadernota aan te bieden. Opnieuw wordt geen inzicht gegeven in plannen en ambities. Lees verder

 • VVD tegen verhoging van de OZB

  03 July − Per 2022 moet een structurele oplossing gevonden worden voor de wegvallende precario-opbrengsten van de Nutsbedrijven Dunea en Alliander. Totaal gaat het om een bedrag van 2,1 miljoen euro, waarvan het college bijna 1,3 miljoen wil dekken uit een verhoging van de OZB. Lees verder

 • Nieuws van het bestuur

  03 July − Nu de teleurstelling van de verkiezingsuitslag een beetje is verwerkt en onze fractie alweer druk bezig is om constructief oppositie te voeren wordt het weer tijd voor nieuws van uw bestuur. Lees verder

 • VVD kritisch op coalitieakkoord

  24 May − Er is door de coalitiepartijen gekozen voor een akkoord op hoofdlijn. Het is echter weinig concreet en zeer vrijblijvend. Het is te algemeen, te zoutloos . . . Lees verder

 • Meer aandacht voor mantelzorgers

  24 May − De Rekenkamercommissie heeft recentelijk in haar rapportage aangegeven dat mantelzorgers in Lisse meer aandacht behoeven . . . Lees verder

 • Algemene Leden Vergadering 2018

  24 May − Algemene Leden Vergadering 2018 in 't Poelhuys . . . Lees verder

 • Onbegrip over formatieproces

  24 May − Bijzonder ontevreden zijn wij over de wijze waarop het formatieproces heeft plaatsgevonden. En wij zijn zeer teleurgesteld dat voor de nieuwe coalitie is gekozen voor Nieuw Lisse en niet voor de VVD . . . Lees verder

 • Klaar voor een nieuwe raadsperiode

  12 April − Fractievoorzitter Wim Slootbeek en fractieleden Cobi van der Wiel en Martijn Tibboel staan klaar voor een nieuwe raadsperiode. Hierbij zullen zij worden ondersteund door zes commissieleden, die ieder vanuit hun deskundigheid en ervaring enkele aandachtsgebieden zullen behartigen. Zoals het er nu uitziet wordt het opnieuw een rol vanuit de oppositie. Lees verder

 • Door niet te kiezen wordt er toch gekozen

  11 April − Het CDA, Nieuw Lisse en D´66 gaan proberen samen een coalitie te vormen, de VVD staat in Lisse buitenspel. De informateur geeft aan dat er tussen de partijen geen grote verschillen en breekpunten zijn en dat wordt ingeschat dat iedereen een goede wethouder kan leveren. Dan worden er vervolgens dus simpelweg zetels geteld... Lees verder

 • Kiezers bedankt!

  22 March − Wij zijn blij dat weer bijna 2000 kiezers in Lisse hun vertrouwen hebben uitgesproken in de VVD. Met een vernieuwde raadsfractie gaan wij met veel enthousiasme beginnen aan de nieuwe periode. Lees verder